للمساهمة في اللطميات المكتوبة والمسموعة راسلونا على الايميل التالي alathmarr@googlemail.com

الأربعاء، 11 يناير 2012

بعينك لون ضاگ الفضا مكتوبة ومسموعة


قصيدة 
 مكتوبة ومسموعة

تنزيل الملف الآن

إگصد للرضا
بعينك لون ضاگ الفضا - إگصد يا زاير للرضا
ومن توصل هناك - إدعي لي وياك


يا من تريد الموعظة خل فكرك وياي - كل التجارب والعبر راوتني دنياي
إخذ النصيحة وإحتذر من دنيتك هاي - وتمسك بآل النبي يا صاحب الراي
لو شابچك چف الدهر - بإسم الرضا تنول الظفر
وبلطفه يرعاك - إدعي لي وياك


لمن تصيبك نايبة ودهرك يجافيك - بصبرك تحزم والصبر بالشدة يكفيك
لو شاهدت صبرك خلص والدنيا توليك - إگصد لعد گبر الذي من الهم ينجيك
يم گبره أطلب حاجتك - والباري يسمع دعوتك
مقبولة دعواك - إدعي لي وياك


لو ظهرت أشباح العسر وتغير الحال - من دنيتك لا ترتجي لا عزة لا مال
إعمل عمل صالح وإخذ من طيب الأعمال - ثروة إلتنفعك بالحشر والشدة تنزال
لگبر الرضا بلهفة إعتني - عگب العسر تصبح غني
بجاه إلي أغناك - إدعي لي وياك


من تعصف رياح المرض وبعلة تنصاب - إگصد لگبر إلهشموا ضلع أمه بالباب
أعني الرضا وكل من گصد يم گبره ما خاب - بزيارته تنول الشفا من كل مرض طاب
من تبدي تعرض حالتك - لا شك يداوي علتك
لو شفته شافاك - إدعي لي وياك


لو ثگلت حمول الهضم وأيامك تجور - تعنى لگبر شبل إلهوى بمحرابه مطبور
من تدخل الحضرة بشغف وتشاهد النور - إطلب الحاجة من بعد ما توگف تزور
عن مطلبك لا تمتنع - قاضي الحوايج يستمع
وبموقفك ذاك - إدعي لي وياك


لمن تطب لحضرته وتبث الهموم - تلگى المهج يم الگبر بالنايبة تحوم
تسمع هتافات الحزن وتصرخ يا مسموم - چبدك مثل چبد الحسن بالمحنة مالوم
بمصابه واسي شيعته - وصب الدمع لمصيبته
ومن تجري عيناك - إدعي لي وياك


رشح جوانب مرقده من دمعة العين - وإنحب مثل دعبل وإخبره بحال الحسين
وأذكر مصيبة كربله بكل فجعة البين - گله بدليلك يا الرضا مستعرة نارين
نار بكسر ذاك الضلع - ونار الذبيح المنصرع
دلالي وصاك - إدعي لي وياك

الاثنين، 9 يناير 2012

تزوروني / مكتوبة ومسموعة / ومترجمة للفارسية


قصيدة
تزوروني هلا بيكم الأثمار للقصائد المكتوبة والمسموعة

مع ترجمة للفارسية


ترجمه نوحه معروف باسم کربلائی به نام  « تِزورونی » از زبان امام حسین (ع) خطاب به زائرانش
ترجمة القصيدة المعروفة للرادود باسم الكربلائي <<تزوروني>>
عن لسان الإمام الحسين عليه السلام
لزواره
تِزورونی اَعاهِـدکُم  . تِـعِـرفـونی  شَفیـعْ  اِلکُم. أسامیـکُم اَسَـجِّـلْـهِه أسامیکُم . هَلِه بیکُم یا زِوّاری هَلِه بیکُم .
زیارتم می کنید به شما قول می دهم . شما مرا می شناسید شفیع برایتان هستم . اسامیتان را ثبت می کنم اسامیتان را. خوش آمدید ای زائرانم . خوش آمدید .
وَ حَـگّ چَفِّ الکَفیل و الجود وَ الرّایه . أنا  وْ عَبّاسْ  وَیّاکُم یَا  مَشّایه . یا مَن  بِعْـتو النُفوسْ  و جِئتـو شَرّایه .
قسم به حقّ دست ضامن و بخشش و پرچم او .من و عبّاس با شما هستیم ای پیادگان . ای کسانی که جانهایتان را فروختید و برای خرید زیارتم آمدید .
عَلَیّ واجِبْ  اَوافیکُم  یَا  وَفّـایه . تواسینی  شَعائرْکُم . تْرَوّینی  مَدامِعْـکُم .  اَواسیکُم  أنَـا  وْ جَرْحـی أواسیکُم .هَله بیکُم یا زُوّاری هَلِه بیکُم .
بر من واجب است به شما وفا کنم ای وفاداران . عزاداریتان به من دلداری می دهد .اشکهایتان مرا سیراب می کند . من و زخمهایم به شما دلداری می دهیم .خوش آمدید ای زائرانِ من . خوش آمدید .
هَلِه یَلْ ما نِسیْتْ  و عَلْ وَعِدْ  تِحْـضَـرْ . إجِیْـتْ  و لا یْـهَـمَّـکْ لا بَرِدْ  لا حَرّ .  وَ حَـگ دَمْـعِ  العَـقیله  و طَبرَة  الأکبَر . اَحَضْـرَکْ  و ما أعوفَکْ  ساعـة المَحْـشَرْ .
خوش آمدی ای که فراموش نکردی و بر وعده حاضر می شوی . آمدی و نه گرما و نه سرما برایت مهم نبودند . قسم به حقّ  اشک بانوی گرامی و فرق شکافته اکبر . پیشت حاضر می شوم و وقت محشر رهایت نمی کنم .
عَلَی المَـوعِـدْ  اَجی یَمکُم و لا اَبْـعَـدْ  و اعوفْ  عَنْـکُم . مُحامیکُم  وَ حَگ حِیدَرْ مُحامیکُم . هَله بیکُم یا زُوّاری هَلِه بیکُم.
در وقت دیدار پیشتان می آیم و دور نمی شوم و رهایتان نمی سازم .پشتیبانتان هستم به حقّ حیدر پشتیبانتان هستم . خوش آمدید ای زائرانِ من . خوش آمدید .
یَـا هَـلْـشایِلْ رایه وْ جایْ گاصِدنی . تِـعْـرُف رایَتَـکْ  بی مَن تُذَکِّـرْنی ؟  بِلـگِطَعو  چْفوفه  وْ صاحْ اِدْرِکْـنی . صِحِتْ وَیلاه یا اخویه وْ ظَهَرْ مِحْنی .
ای آنکه  پرچم را برداشته ای و آمده ای قصد دیدارم کنی . می دانی پرچمت مرا یاد چه کسی می اندازد ؟به آن دست بریده که فریاد زد : مرا دریاب . فریاد زدم بی برادر شدم  و اندوهم بر من آشکار شد .
 کِسَرْ ظَهری سَهَمْ هَجْـرَکْ . نِفَدْ صَبری بَعَدْ عُمـرَکْ . اُوَصّیکُمْ عَلَی الرّایِه اُوَصّیکُمْ . هَـله بیکُم یا زُوّاری هَلِه بیکُم .
تیر هجرانت کمرم را شکست . بعد از زندگی تو صبرم به پایان رسید . شما را به پرچم سفارش می کنم . سفارش می کنم . خوش آمدید ای زائرانِ من . خوش آمدید .
یَا مَنْ گاصِدْ إلَیَّ و دَمْـعِه تِجْـریـهْ . اَعرُفْ حاجِتَکْ مو داعی تِحْـچیـهِ . وَ حَـگ نَحـْـرِ الرِّضیع اِلـحاجِه اَگضیهِ . یَا زائرْ عاهَدِتْ کِلْ عِلّه اَشْـفیهِ .
ای آنکه قصد مرا نموده ای و اشکش جاری است . حاجتت را می دانم نیازی نیست آن را بگویی .به حقّ  گلوی شیرخواره حاجت را برآورده می کنم . ای زائر عهد کرده ام هر بیماریی را شِفا دهم .
اَخو زینب فَرَحْ بیکُمْ . هَله وْ مَرحَبْ یُنادیکُم . یُحَیّیـکُم اَبو الغیـره یْحَیّیـکُم . هَله بیکُم یا زُوّاری هَلِه بیکُم .
برادر زینب به خاطرتان شاد شد . خوش آمدید صدایتان می زند . مرد غیرتمند  به شما درود می گوید . سلام می کند . خوش آمدید ای زائرانِ من . خوش آمدید .
زینبْ  مَنْ تُشاهِدکُم  تِزورونی ؛ تُنادیکُم لِوَنْ بِالطَّفّ تحضُرونی ! ما اَمْـشی یِسْره وْ لا یَسلِبونی . و لا بسیاطهم غَدَر یْضرِبونی .
زینب هنگامی که مشاهده می کند که زیارتم می کنید ؛ صدایتان می کند ای کاش در جنگ حاضر می شدید که مرا به اسیری نمی بردند و مرا غارت نمی کردند . و نه با تازیانه های خیانتشان مرا می زدند .
تُنادینی : أنَا الجیره  وْ صَد عَنّی أبو الغیره . اَبَچّیکُم عَلی مْصابه اَبَچّیکُم . هَله بیکُم یا زُوّاری هَلِه بیکُم .
صدایم می زند : من  دربندم و  مرد باغیرت از من گرفته شد . شما را بر مصیبت به گریه می اندازم . به گریه می اندازم . خوش آمدید ای زائرانِ من . خوش آمدید

عند النسخ نرجوا ذكر المصدر
وبذلك يجوز
النسخألوج الليل من علتيموال حزين جداً

عن لسان العليلة

بصوت الرادود الحسيني

عبد الأمير (أبو بشير النجفي

ووضعت له آهات خفيفة

إن شأء الله ينال رضاكم
ألوج الليل من علتي

وعالج وعالج

وحتى الغارگ إبنومه
وعالي وعالي
دار أهل الگبل یزهي والله يزهي
وعالي وعالي
غده موحش علي صبح ومسيه
غده موحش علي صبح ومسيه
غده موحش علي صبح ومسيه
راحاي عافوني تنازع بگت بگت
راحاي صحت ويه الأهل ياروح يا روح
روحي ويه الأهل
راحاي عليهم بالفرك دميت
إيديه
راحاي راحاي بعد ما أظن هلي إيعودون ليه
بعد ما أظن هلي إيعودون إليه
----------------------------------------

عند النسخ نرجوا ذكر المصدر
وبذلك يجوز
النسخ

الأحد، 8 يناير 2012

من أي باب في الغرام سأدخل /مكتوبة ومسموعةقصیدة

مكتوبة ومسموعة

لا تفوتك  أسمعها من أجمل القصائد 

التي أرددها مع نفسي
من أي باب في الغرام سأدخل
امن الحسين هناك باب أجمل

وهو الذي شمل الكرام بجوده
إذ قال هيا للطفوف تفضلوا
فدخلت فيها كربلاء متمنيا
نعشي على راسي البرايا يحمل
لأقول من مثلي قتيل في الهوا
بمدامع بكت الحسين يغسلوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدام إلك يا حسين يجري العمر بينا
نرفع لوا الإسلام وبدفتر الخدام نكتب اسامينا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبقى على طول الزمن عالي صرحنا خدامك إحنا
والدم إذا صار الثمن نفتح جرحنا خدامك إحنا
ولوكل الأصوات أسكتت تلقانا صحنا خدامك إحنا

من نذكرك يا حسين ... ننسى ماسينا
كل عاشق ليهواك يا ابن النبي لولاك ما يكتمل دينا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما يهمنا من أجلك تعب يا ابن الوديعة تعرفنا شيعه
أنت الملك و إحنا الشعب أمرك نطيعه تعرفنا شيعه
من راسنا لحد الكعب نعلنها بيعه تعرفنا شيعه

راياتنا هذي شراع... وطف كربلا المينا
تبقى السواحل دوم نوح ودمع ودموم بالشدة تنجينا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخدمتنا وقعنا العهد وتدري بعهدنا حبك سندنا
شعنده الطفل غير المهد و الطف مهدنا حبك سندنا
دمعتنا يحسدها الشهد تجري على خدنا حبك سندنا

يا سيدي وبالموت... ها لخدمه تحيينا
وبيدينا لو نختار تحت ارجول الزوار موتتنا ترضينا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنت الحبيب النندبه بيوم أربعينه مشايه جينا
وهالكون كله نقلبه بساعة مشينا مشايه جينا
دربك تحول مكتبه ويشهد علينا مشايه جينا

بيد الملك أقلام... يكتب اجر لينا
وبزحمة الأوراق يرسم قلب مشتاق ويلطم على حسينه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بكل مؤمن يمر العمر يحصل وسامه بهاي الخداما
و اليخدمك لازم يمر بدرب السلامه بهاي الخداما
ولو يحضنه تراب القبر يكشف ظلامه بهاي الخداما

قبر اليخدمك... نور يتعالى بجبينه
ويتمنى عمر يعود ويخدمك من أردود وتتكرر سنينه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الشاعر/ مقداد الهمداني
الرادود~ امير الكاظمي


قصیدة آنه حگي لوصحت مجنونك / مكتوبةآنه حگی


آنه حگي لوصحت مجنونك 
آنه حگي لوصحت مجنونك
  لنّه كلشي إ بلا طعم من دونك
* * *
إنته بسمك فتحت كل الورود
وإنته لجلك منبسط كل الوجود
وانته ذجر إسمك شفه وجنة خلود
وطيبه بگلوب الذي يحـبونك
* * *
إبدمك إنته إنكتب كل معنه صحيح
ياحسين الي يعرفك مايطيح
كافي بس يذكرك وبسمك يصيح
 إيزيح شدات الذي يندبونك
* * *
لوله إنته بصبحي ما ألگه ضوه
 وغير إسمك ما الي الجرحي دوه
ولا نفس عندي ولا أشتم الهوه
 بلايه نظرة عطف من إعيونك
* * *
أشتهيك إنته وأظل بيك أشتهي
 ولا أريد إبغير حبك ألتهي
إنته عشگك عشگ لا ما ينتهي
 وإنته قانون الرحم قانونك
* * *
أرد اعوفن كلشي لجلك وأرد أتوب
 من هلي من دنيتي من الذنوب
ريت أصيرن شمعه وبحبك أذوب
 وريتني من الذي يخدمونك
* * *
ودي بيه بيه تمر ولو مره إبحلم
 حته اشوفنك والن بيك أشم
ليش وكتك ما سمحلك تبتسم
 گلي عالذبحوك شيطلبونك
* * *
يظل عشگك سيدي أعذب عشگ
 ياظمير وذات يادرب الصدگ
ودي أطيح ابحر شوگك وأختنگ
 ودي أموتن موتت المفتونك

للشاعر الفقيد سيد ناظم الهاشمي

ام البنين (ع) قصیدة مكتوبةهذه القصيدة بحق ام الكرامات
ام البنين (ع)

********************
عليها انعه بحزن ودموعك اجريها
هاي أم البنين التنشد اعـلـيـهـا
************************
هــاي أم البنيــن اليـرفعــون الــراس
بالغـيـره مـثـال وأصبحـت مــقـيــاس
يكفـي لـو گـلـت أم الـبـطـل عــبــاس
الشايل غيره محد ما يصل ليها
*******************
هاي الـبـاري كـرمها بفـضل وبجـاه
وصارت عالبشر قـدوه بشرف والله
ربـك هـالـقــدر مـن جـنـتــه وعـلاه
ومحد ما گدر يعــرف معانيها
********************
عـليها انحب وصب من الگلب دمعه
وظل طول العـمـر ارثيها بس وأنعـه
تشاهـد دمعـتـك والصوتــك أتسمعـه
وتعــرف بيك يالحاضر وتبچيها
******************
تستاهـل تصب ادمــوم مـن العــيـــن
عليها وهالشرف يالتبچي تلگاه وين
هاي الكل دمعها خلصته اعله حسين
رادت يــرجع وما رجع تاليها
********************
ألها بكل حزن الها انــذر الــدمـعــات
وابچيها بشرف ما تـنـدم وهـيـهــات
ما دام الضميـر ايعـيـش باقي الــذات
ودور عالضمير ابنصه تلگـيها
*****************
سلمت للقــدر مـن شبعــت الأحــزان
بــس ربـك جعـلها للفــرج عــنــوان
أطـلب مـنـها أطـلب ربك الـرحـمـن
ينطيك التريده وألها ينطيها

كلام الناس يجرحني مكتوبة ومسموعة


قصيدة

كلام الناس يجرحني

مكتوبة ومسموعة

للأستماع والتحميل


كلام الناس يجرحني كلام الناس
كلام الناس يجرحني كلام الناس

تگول حسين ما يرجع ولا عباس
يزينب وين أخوچ حسين
أجت أم البنين بنار حسرتها


وزينب ناصبة المأتم على أخوتها

گبل ما سلمت يايمة نادتها
أوتچ وين وين حسين سألتها
تگلها حسين راح وتجري دمعتها
صاحت والحجر ناح لمصيبتها
على الاحباب أجيت أسأل على الاحباب
أدگ يا باب لو راحوا أدگ يا باب

أجيبة منين أخوچ حسين
كلام الناس يجرحني كلام الناس
تگول حسين مايرجع ولا عباس

يزينب وين أخوچ حسين
أجت تسأل أجت مهضومة منكسرة
تجاوبها العقيلة وبالگلب جمرة
أخافاً قصروا ويلادي يالحرة
تگلها لا ييمة ودمعة الزهرة
أخبرچ ليش أبو اليمة أنكسر ظهره
لان شاف الگمر لا يمنة لا يسرة
یگله أشلون تتركني یگله أشلون
أظل بلا أخو بعدك يليث الكون
نظر چفين أخوچ حسين
كلام الناس يجرحني كلام الناس

تگول حسين ما يرجع ولا عباس

يزينب وين أخوچ حسين
تگلها ودعتچ بس عدهم الخوة
دفعوا للحسين نحورهم فدوة

أبو فاضل ييمة بكربله شسوة
رغم سبعين الف طب للنهر گوه
گبل چبدی الطفل هيهات يتروة
ييمة بعد أخوتي الدنيا ما تسوة
ييمة الراح شيردة ييمة الراح

تظل أخر حياتي بس دمع ونياح

تريد العين أخوچ حسين
كلام الناس يجرحني كلام الناس
تگول حسين ما يرجع ولا عباس
يزينب وين أخوچ حسين
ييمة حسين وحدة واني متحيره
ألامن ناصر ينده أبو العتره
أشوف الناس ضدة ومحد ينصره
بالمثلث رموه وطاح من مهرة
كنت يمة وأشوف الي گطع نحره
شفت خيل العدة تسحگ على صدره
عسنها الخيل سحقتني عسنها الخيل

ولاشامت يشاهدني ودموعي تسيل

بلا يا معين أخوك حسين
كلام الناس يجرحني كلام الناس
تگول حسين ا يرجع ولا عباس

يزينب وين أخوج حسين
أني أم البنين ومن يساعدني

أريده وياي یبچی ويلطم على أبني
گبل يوم المشيب حسين شيبني
تره سهم العطش بحشاي صوبني 

أنا لحظة بغيابه ماغمض جفني

وأحس السيف گبل حسين ذابحني
على المذبوح واسيني على المذبوح

تنادي وياي يحسين الگلب مجروح
ولا ناسين أخوچ حسين
كلام الناس يجرحني كلام الناس 

تگول حسين مايرجع ولا عباس
يزينب وين أخوج حسين


أنا أم الوفه وأم الگمر أني
ولا أعوف الذي بحسين واساني
أذا تسأل عليه تريد عنواني
تلگانی بضريح حسين تلگانی
أنا لويم الگمر وأتذكر أحزاني
عفت گبري وسكنت گبور ولياني
أجيب الماي وأرويهم أجيب الماي
تجي الزوار للحظرة وتنوح وياي
جرح جرحين أخوچ حسین
كلام الناس يجرحني كلام الناس
تگول حسين ما يرجع ولا عباس
يزينب وين أخوچ حسين


الجمعة، 6 يناير 2012

قد أتينا سائرين / مكتوبة


قصيدة

قد أتينا سائرين

مكتوبة


فزاعيه لخدام الحسين    (    فزاعيه لخدام الحسين    )   

مكتوبة 
ياجموع الزائرين           حيّوا خدام الحسين
خدمته هيّه الشرف        خادمه بيهه انعرف
حيّوا خدام الحسين         حيوا خدام الحسين
************
الينصب الموكب ويبذل هالجهد                 بخدمته يوم القيامه ينسعد
والف هنياله اليجد ويجتهد    
مساهر بليل ونهار           خدمته عنده شعار
رضى الرحمن الهدف       خادمه بيهه انعرف
حيّوا خدام الحسين           حيوا خدام الحسين
*************
لولا هالخدمه الزياره اصعب ظرف           واليجي مشاي بيهه يعترف
يشوف آلآم وتعب ما ينوصف
بالمواكب أرتياح              بالأياب وبالرواح
بحر جوده ما نشف         خادمه بيهه انعرف
حيّوا خدام الحسين          حيوا خدام الحسين
*************
يفدي روحه لليجي يم موكبه                     يقدم الخدمه الجليله مطلبه
تنطلق من عنده كلمة مرحبه     
يرحب بهاي الجموع        امن الفرح يذرف دموع
ناظره بيهه اعترف               خادمه بيهه انعرف
حيّوا خدام الحسين                 حيوا خدام الحسين
*************
يطلّگ الدنيه بشراء الآخره                   يكتفي بخدمة بني خير الورى
شجرة من نور الوديعه ومثمرة
نسل حيدر والبتول        وجدهم الهادي الرسول
بالكرامات انوصف            خادمه بيهه انعرف
حيّوا خدام الحسين              حيوا خدام الحسين
**************
فتحوا ابيوت بهدايه وبيقين                  ترحب بزوار مقطوع الوتين
هالعقيده شما تمر بينه سنين
تبقة خفاقه وتزيد                وتلعن البايع يزيد      
فاز دارينه الهتف              خادمه بيهه انعرف
حيّوا خدام الحسين              حيوا خدام الحسين
*************
شاعر ورادود زنجيل ودمع                  وهذا اليحاظر ويمه اليستَمع
وذاك بايده بحنّة القاسم شمع
يبچي من هول المصاب         منه يعله الأنتحاب
منهجه الواضح عرف           خادمه بيهه انعرف
حيّوا خدام الحسين                 حيوا خدام الحسين
*************

خادم أهل البيـــت (ع)
قاسم حسين المندلاوي
قصيدة حب حسين


قصيدة حب حسين

مكتوبة

للشاعر قاسم حسين المندلاوي
تابع كل جديد برسالة الكترونيه لـ إيميلك فورا

أرشيف المدونة